ทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Options for better life
Ozone Foundation
ทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Options for better life
Ozone Foundation

มูลนิธิโอโซน

เป็นองค์กรชุมชน Community base organization (CBO) ซึ่งมี เป้าหมายในการทํางานเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ ใช้สารเสพติดและดําเนินงานเป็นหลักโดยผู้ที่มีประสบการณ์การใช้สารเสพ ติดร่วมกับทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย จดทะเบียนก่อตั้งเป็น มูลนิธิเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยเรามีหน้าที่ในด้านการสื่อสารเรื่อง สารเสพติดที่ถูกต้อง การพัฒนานวัตกรรม การจัดบริการสําหรับผู้ใช้สาร เสพติดอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงมุ่งส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ของผู้ใช้สารเสพติดดังเช่นคําขวัญของมูลนิธิโอโซนของเราที่ว่า เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า Options for Better Life

บริการที่ครบถ้วน ครอบคลุมรอบด้าน

หรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพื่อนผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีด (PWID) ได้แก่

  1. ชุดบริการเข็มและอุปกรณ์สะอาด และถุงยางอนามัย โดยให้บริการตามวิถีและความเหมาะสำหรับแต่กลุ่มเป้าที่มีความแตกต่างและมีความหลากหลาย
  2. บริการการตรวจและรักษา HIV, STI, Hep B และ Hep C โดยเฉพาะการรักษาep C ด้วยโครงการ CFREE
  3. บริการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเพื่อผู้ใช้สารเสพติดที่สามารถมาทำกิจกรรมที่มูลนิะิฯนำเสนอ รวมทั้งกิจกรรมผ่อนคลายอื่นๆ

จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ VISION

เราจะเป็นผู้นําในด้านการสื่อสารเรื่องสารเสพติดที่ถูกต้อง การพัฒนานวัตกรรม การจัดบริการสําหรับผู้ใช้สารเสพติดอย่าง มีส่วนร่วม รวมถึงมุ่งส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของผู้ใช้สารเสพติด

พันธกิจ (Mission)

• จัดบริการเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด
• พัฒนาข้อมูลและระบบการ จัดการข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อ ใช้ในการสื่อสาร ประเมินความ ต้องการและออกแบบบริการที่ สอดคล้องเหมาะสมกับความ จําเป็นของผู้ใช้สารเสพติด
• พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการ ป้องกันดูแลรักษาและฟื้นฟู สุขภาพผู้ใช้สารเสพติดโดย เน้นการมีส่วนร่วมอย่าง แท้จริงของผู้ใช้สารเสพติด

Latest News

ข่าวสารล่าสุด

Contact us

Get In Touch

การติดต่อ

ที่อยู่

สำนักงานเลขที่ 67/8 ม.6 ซอยกรุงเทพฯ-นนท์3 แยก2 ต.ลบางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์

0909316546

อีเมล์

onlineservice@ozonefoundation.org

เวลาทำการ

Mon-Fri: 08.30-17:30
จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.